Savjetovalište i pomoć zavisnicima/ama

Jedan od osnovnih ciljeva rada Preporoda je direktna pomoć zavisnicima/cama i njihovim porodicama, koja se realizuje kroz niz servisa podrške iskustvenog i stručnog karaktera:

 • Motivacija za prihvatanje dugotrajnog stacionarnog tretmana u komunama i terapijskim zajednicama;
 • Savjetovalište za zavisnike koji su istovremeno i počinioci krivičnih dijela;
 • Savjetovalište za roditelje zavisnika/ca i druge članove porodica;
 • Savjetovalište za zavisnike/ce koji su pozitivni na infektivne bolesti, poput HCV i HIV;
 • Savjetovalište za zavisnike/ce od alkohola i nikotina;
 • Savjetovalište za zavisnike od kocke i interneta;
 • Psihološki tretman za sve zavisničke strukture i članove njihovih porodica;
 • Psihološka podrška za djecu iz zavisničkih veza;
 • Grupe podrške za aktivne zavisnike od psihoaktivnih supstanci;
 • Besplatna telefonska info linija – 0800 81 400;
 • Drugi programi koji imaju za cilj smanjenje posledica zloupotrebe PAS, a koji se za sada se ogledaju u zajedničkom djelovanju sa institucijama sistema koje sa različitih aspekata tretiraju ovu problematiku.