Multidisciplinarni tim za sprečavanje zloupotrebe droga na teritoriji Bara održao je sastanak u prostorijama Centra za profesionalno informisanje i savjetovanje CIPS, dana 22.03.2022.

Na samom početku sastanka napravljena je detaljna analiza trenutnog stanja kada je problem zavisnosti kao i tretman zavisnika/ca u pitanju.

Prezentovana je i studija slučaja o zloupotrebi psihoaktivnih supstanci među djecom, gdje je problem maloljetničke zavisnosti sve više izražen, a u Crnoj Gori je primjetan nedostatak servisa pomoći i podrške koji se specifično bave tretiranjem zavisnosti kod maloljetnika/ca.

Na sastanku Multidisciplinarnog tima su prisustvovali i novi članovi a to su predstavnik/ca Crvenog krsta Bar kao i JZU Dom zdravlja Bar.

Dogovoreni su budući zajednički koraci i aktivnosti koje će tim realizovati sa posebnim fokusom na problem maloljetničke zavisnosti.