Pokazujući značaj multidisciplinarnog pristupa i umrežavanja svih društvenih subjekata u rješavanju problematike zloupotrebe droga NVO ,,Preporod“ je inicirao osnivanje Multidisciplinarnih timova u više opština.

23.juna 2021 godine u Javnoj ustanovi za smještaj,regabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, održan je prvi sastanak novoformiranog Multudisciplinarnog tima za sprječavanje zloupotrebe droga na teritoriji Glavnog grada.

Pored predstavnika/ca Preporoda, u njegov sastav su ušli predstavnice/ci Javne ustanove, Sekretarijata za socijalno staranje, Kancelarija za prevenciju narkomanije, Ministarstva zdravlja, Centra za socijalni rad, Uprave policije, Doma zdravlja, Osnovnog državnog tužilaštva, Nvo For life, ZZZCG, Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu i u statusu posmatrača, predstavnica Ombudsmana.

Multidisciplinarni pristup predstavlja najpouzdaniji način rješavanja posledica nastalih zloupotrebom droga, kako onih koji su u procesu oporavka,tako i članova njihovih porodica. Naš cilj da kroz različite programe i kroz primjenu uravnoteženih, integrisanih, sveobuhvatnih multidisciplinarnih pristupa problematici koje korespondiraju sa načelima sadržanim unutar metodološkog okvira oporavak, pomognemo smanjivanju broja korisnika droga, poštujući njihova ljudska prava, slobodu i bezbjednost.

Misija svih nas je da kroz još intenzivnije umrežavanje i zajedničko djelovanje omogućimo da se korisnici psihoaktivnih supstanci kroz različite aktivnosti ali i terapijske procese i programe rehabilituju i postanu aktivni i pomažući članovi društva.

Kroz kontinuiran, ali i efikasan angažman svih članova ovoga tima proces socijalne integracije pomenute kategorije postaće uspješniji, sveobuhvatniji i u konačnom dovesti do smanjenja marginalizacije i stigmatizacije kojima su osobe koje zloupotrebljavaju drogu izložene.

Multidisciplinarni tim je formiran u sklopu projekta „ Biram Oporavak“, koji sprovode Preporod iz Crne Gore, Proslavi Oporavak iz Bosne i Hercegovine i Izlazak is Srbije u partnerstvu sa Svjetskom federacijom za borbu protiv droga ( WFAD).