Pokušavajući da još više doprinese rješavanju problematike zloupotrebe droga na teritoriji opštine Nikšić, Preporod je inicirao osnivanje Multidisciplinarnog tima. Pored predstavnika/ca Preporoda, u njegov sastav su ušli predstavnice/ci opštine Nikšić, Sekretarijata za socijalno staranje, Kancelarija za prevenciju narkomanije, Zavoda za zapošljavanje, Centra za socijalni rad, Skloništa za žene i djecu žrtve nasilja, Uprave policije i Osnovnog državnog tužilaštva. Očekujemo da će početkom naredne godine i situacija sa pandemijom Covid 19 ići na bolje, pa će onda biti realno očekivati i dostupnost člana iz zdravstvenog sistema.

Multidisciplinarni tim je osnovan sa ciljem da OPORAVAK kao metodolški okvir u tretiranju zavisnosti pozicionira na bolje mjesto u svakodnevnom bavljenju problematikom zavisnosti, a samim tim da poboljša položaj osoba koje su pogođene zloupotrebom droga, onih koji su u procesu oporavka kao i članovima njihovih porodica. Tim će nastojati da kroz još intenzivnije umrežavanje i zajedničko djelovanje omogući da se zavisnici/ce izmjeste iz problematične zloupotrebe droga i postanu aktivni i pomažući članovi društva.

Inicijator formiranja multidisciplinarnog tima za sprečavanje zloupotrebe droga na teritoriji opštine Nikšić je direktor Preporoda Jovan Bulajić, koji je tokom sastanka istakao da tim predstavlja mrežu ljudi koji vjeruju da je oporavak od zavisnosti moguć a oporavak žele učiniti vidiljivijim u lokalnoj zajednici. „Dugogodišnje bavljenje problemom bolesti zavisnosti je pokazalo da je neophodan multidisciplinaran pristup gdje bi svako u okviru svojih nadležnosti pomogao osobama sa problemom zavisnosti u procesu socijalne integracije. Očekujemo da će kroz aktivan angažman multidisciplanirnog tima proces socijalne integracije pomenute kategorije biti efikasniji, sveobuhvatniji i u konačnom dovesti do smanjenja marginalizacije i stigmatizacije kojima su osobe koje zloupotrebljavaju drogu izložene“. Multidisciplinarni tim u Nikšiću je prvi od dva, koliko smo za vrijeme trajanja konkretnog projekta planirali da pokrenemo u Crnoj Gori. Pripreme za pokretanje drugog tima su otpočele, i planiran je za teritoriju Podgorice.

Multidisciplinarni tim je formiran u sklopu projekta „Biram Oporavak“, koji sprovode Preporod iz Crne Gore, Proslavi Oporavak iz Bosne i Hercegovine i Izlazak is Srbije u partnerstvu sa Svjetskom federacijom za borbu protiv droga ( WFAD).