Program rada

  Program rada može se opisati kroz 3 osnovne kategorije kroz koje Preporod djeluje, i to:

  1. savjetovalište i praktična pomoć zavisnicima/cama i njihovim porodicama
  2. (re)socijalizacija i (re)integracija
  3. primarna prevencija, edukacija i informisanje
  1. Direktna pomoć zavisnicima/cama i njihovim porodicama se realizuje kroz niz servisa podrške iskustvenog i stručnog karaktera:
   • Motivacija za prihvatanje dugotrajnog stacionarnog tretmana u komunama i terapijskim zajednicama;
   • Savjetovalište za zavisnike koji su istovremeno i počinioci krivičnih dijela;
   • Savjetovalište za roditelje i druge članove porodica;
   • Savjetovalište za zavisnike/ce koji su pozitivni na krvlju prenosive infekcije, HCV i HIV;
   • Savjetovalište za zavisnike/ce od alkohola i nikotina;
   • Psihološki tretman za osobe koje zloupoztrebljavaju alkohol i za one kod kojih se već razvila zavisnost;
   • Grupe podrške za aktivne zavisnike od PAS;
   • Psihološka podrška za djecu iz zavisničkih veza;
   • Besplatna telefonska info linija;
   • Drugi programi koji imaju za cilj smanjenje posledica zloupotrebe PAS, za sada se ogledaju u zajedničkom djelovanju sa institucijama sistema koje sa različitih aspekata tretiraju ovu problematiku.
  2. (Re)socijalizacija i (re)integracija!

   Problem zavisnosti nije gotov po povratku sa stacionarnog tretmana iz komuna, terapijskih zajednica ili od nekuda drugdje, o čemu govore činjenice da se jedan broj ljudi vraća u zavisnost i vrti u krugu: ulica-liječenje-zatvor-ulica. Ubjeđenja smo da je (re)socijalizacija preduslov za potpunu slobodu i samostalan život i rad.

   U Preporodu se proces resocijalizacije realizuje kroz:

   • Praćenje i podršku povratnicima/cama sa tretmana liječenja iz komune, terapijske zajednice ili neke druge ustanove (zatvor, bolničko liječenje, ustanove socijalne zaštite,...);
   • Individualno i grupno, iskustveno i stručno savjetovanje osoba koje su uspješno završile programe rehabilitacije;
   • Grupe podrške: “Živim na vrijednostima koje su mi dale slobodu” ;
   • Pomoć u izgradnji lične nezavisnosti u socijalnom, ekonomskom i duhovnom smislu;
   • Doškolovavanje i osposobljavanje za rad;
   • Pomoć pri zaspošljavanju;
   • Zajednički provedeno slobodno vrijeme;
  3. Primarna prevencija, edukacija i informisanje obuhvata programe informisanja cjelokupne javnosti o bolesti zavisnosti, u svim njenim fazama, sa specifičnom pažnjom na učeničku populaciju. Ovaj dio programa sastoji se od sledećih aktivnosti:
   • Organizovanje edukativnih predavanja za učenike i studente;
   • Upoznavanje javnosti o različitim vrstama zavisnosti putem javnih tribina, okruglih stolova, medijskih predstavljanja i drugih sličnih sadržaja;
   • Ukazivanje na teške posledice zloupotrebe droga i drugih PAS;
   • Upoznavanje javnosti o problemima posle zavisnosti;
   • Podizanje nivoa svijesti cjelokupne javnosti o problematici zloupotrebe droga uopšte;
   • Zajedničke akcije promocije zdravih stilova života sa institucijama sistema (lokalne samouprave sa Kancelarijama za prevenciju narkomanije, Uprava policije Crne Gore...), i drugim relevantnim organizacijama, medijima i sl.

  PREPOROD

  kancelarija: +382 (0) 40 213 043
  Besplatna tel. linija: 0800 81400
  Dežurni tel.: +382 (0) 67 423 995
  e-mail: preporod@t-com.me
  web: www.preporod.me
  Gojka Garčevića bb,
  81400 Nikšić, Crna Gora
  twitter: @NVOPreporod
  facebook: nvo.preporod